Socios Vicia

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) niniejszym informujemy, że Administratorem danych osobowych podanych w powyższej deklaracji członkowskiej jest Victoria 1918 Jaworzno z siedzibą w Jaworznie, ul. Celników 3.
Dane są zbierane dla celów rekrutacji oraz realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane aż do cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do utraty statusu członka Stowarzyszenia.
Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do:

  1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych;
  2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych osobowych;
  3. żądania usunięcia danych osobowych;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie;
  5. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez uczestnika podmiotowi trzeciemu;
  6. złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres email: victoria1918jaworzno@wp.pl

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem przyjęcia i członkostwa w Socioc Vicia.

Nieprawidłowe dane

PARTNERZY